Γραφισμοί - Lettering


Για χρήση σε λογότυπο ή εταιρική ταυτότητα σχεδιάζονται συχνά γραφισμοί ή lettering. Στα συγκεκριμένα παραδείγματα παρουσιάζονται το lettering για το λογότυπο του Beach Bar - Restaurant Azzuro (1, 2) και η μελέτη γραφισμού για το λογότυπο της εταιρίας συμβούλων ασφάλισης Stanwell (3, 4).