Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Σιδηρόδρομοι - Αεροδρόμια - Αστικές Συγκοινωνίες

http://www.saas.gr/

Ο δικτυακός τόπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Σιδηρόδρομοι - Αεροδρόμια - Αστικές Συγκοινωνίες.

Πελάτης
Tool ΕΠΕ
Έτος
2008
Συντονισμός έργου
Tool ΕΠΕ
Σχεδιασμός - Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος
Προγραμματισμός
Tool ΕΠΕ